19 Διά Βίου Μάθηση

Η Μάθηση και ο Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά, κοντά σε κάθε πολίτη
  • Αξιοποιούμε τους χώρους Μάθησης, έτσι ώστε να είναι χώροι μορφωτικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικοί πνεύμονες στις γειτονιές, χώροι κοινωνικής προστασίας.
  • Εξαπλώνουμε το δίκτυο Διά Βίου μάθησης στην πόλη, ώστε να βρίσκεται κοντά στον κάθε πολίτη, σε κάθε φάση της ζωής του για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και μορφωτικών εφοδίων, ιδίως για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες από τη ρίζα τους.
  • Συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς στην εκπόνηση εργαλείων και διαδικασιών για την ανίχνευση αναγκών, την πιστοποίηση των σχετικών προσόντων και την αύξηση της συμμετοχής στις διαδικασίες Διά Βίου Μάθησης.

Η Μάθηση και ο Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά, κοντά σε κάθε πολίτη

ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ All Rights Reserved.